با ماهرخی بر لب جوی و می و ورد/ تا هست می و طرب خواهم کرد

تا بوده ام و هستم و خواهم بود/ می خورده ام می، خورم و خواهم خورد

 

On the bank of the creek, with a moonlikeness, with wine, with flowers/ as long as I can Ill enjoy myself as before

Untill I was, untill I am, untill I will be/ I have drunk wine, I drink it and Ill drink again


والا نما | والانما | valanama منبع : والا نما | والانما | valanama
برچسب ها : untill ,with ,خواهم