صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم/ وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم

دست از امل دراز خود باز کشیم/ در زلف دراز و دامن چنگ زنیم

 

Its morning, lets breath to the purple wine/ lets break the bottle of honour and disgrace on the stone

Lets get free from our great expectation/ lets play with the long curls and the strings of harp


والا نما | والانما | valanama منبع : والا نما | والانما | valanama
برچسب ها : lets ,زنیم